Noqsì dang

Durù mø̀ng nø Rvwàng tvcì vdúng kv̀y ló:m ya tiqtvkø̀ng ìé. Carvmàng ìng Durùmø̀ng nø pláng yvng mvnoq yv́ng. Í yv́ng nv́y gø pláng kǿ suq wasi yv́ngsà. Íya Gvmø̀ súngmit lvkà kv̀y ìng kotwá nø gønsaq Angkàngpv̀y Gvmø̀ yv́ng noqsi lón bø̀ysà. Vya lvkà kv́y bvytaq nø Gvmø̀ yv́ng kv́m vsv̀ng háy ísàè. Ínv́y gø Duru kamé Sansér Mungkà Lega buk, Mvkón Lega bukrì ning Mùngka mvsǿn lega bukrì nø vdá mvv̀n.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.