Vlv́y Mvsǿn

Vlv́y ò mvsǿn
        Vlv́y nø, Mènmúng tikǿ tot, tvwv̀n rvzìrì dáy gulung ku:q rvzì múng, pvciq pvhoqrì vhaqsì nø, singwvt lungwvtrì kø̀mya Nongmúng, Konglv̀ngpǿ, Mvjv́ngboq, bvdó gaq kv̀y v̀npv̀n íè. Angtø̀ng nø 20-30be svt ròm nø, urmé taqwa vbvt tí gø, mabat taq gø, tv̀y pv̀n íe. Angtø̀ng nø̀ 10-15 níng í nv́y háy pyv̀ng pv̀n íè. Vmlv́m cvtrì mvv̀n yv́ng rvtø̀ kv̀y nø, vlv́y háywa vpì, vkàng brat nø svláy yv́nge. Vlv́y nvv̀m wà nvy nø, vsak gø romwà dǿng nvmv́yrá mvsǿn v̀nè.
      

           Vlv́y nvò nv́y tiqyoq tiqnv̀m wa mvlv̀y pv̀n íè. 3,4yoq dv́ng dvgø sizv̀ng òpv̀n íé. Mvrèng kv̀y vlv́y wa dilv́m vsv̀ngrì vreng ràè.Narèng rvtø̀ kv̀y nø angdø̀ ning mit nará, vdø̀ vsv̀ng yvng vrèng zv̀ng ò pv̀n íè. Vsv̀ng kø̀m bø̀ nv́y nø, lambè, singret, muga, vlv́y røplv́m koq, tvkàrì ning iplv́m ipràri dvgøsi zv̀ng vlv́y kwàng yvng diràè.

Vlv́y kwàng nø̀ vrø̀m kv̀y tíkoqya gø, vsv̀ngmé ka:tya gø v̀nè.Vlv́y kwàng dungsibø̀ nv́y nø, vsv̀ng iplv́m chap 2,3 yoqmé wa zv̀ng, 1,2yoq dáy nø cvt køt, kv̀n køt kvtøtsi ràè.Vsv̀ng vnlv́m chap wa gø bengsì, cvtgø mìnbø̀ nv́y nø cvt vm zv̀ng paká aq lvzǿn hònsi ràè. Honsibé, tvnabé nø dadvmdvm kam vla ràe. Kam gø gø̀bø̀, chap gø wabengsìbø̀ nv́y nø̀, vlv́y tø̀ng rimlv́m vla ràè. Walv́m vlv́y tiqgòng nø, mvmvy naló nv́y wa lonsìe. Kuqgap rvtø̀, pvbémeq á:n rvtø̀, sisit rvtø̀, sígung rvtø̀rì kv̀y vlv́y zv̀ngya vdusìé. Vlv́y zv̀ng tø̀ng nadú bø̀ nv́y nø̄, vlv́y rimrà é..

Tiwan nø lvngpvng wv́y rimzv̀ng gø wàe. Dvngduq wv́y rimzv̀ng gø wàe. Vlv́y rimbé nø, vlv́y grv́m uy wa ràé. Vlv́y grv́m nvò síng, tvwa, vlvmrì gø malvysìtí, lvngpvng paq nø lvngpvng paq, mvnuq paq nø mvnuq paq ítí waràé. Grv́m nvò gvrèrì vlvysì nv́y nø, vlv́y mataq pvn íe. Grv́m wabé nø,vlv́y tot ràé. Angtúng angtúng tot zvng ngaybé nø vlv́y røplv́m koq dáy røplv́m íe.

Røp nvbéng bø̀ vlv́y rasetrì yvng vlv́y grv́m yvng vbon zv̀ng tì kongdor dáy vshot zv̀ng shí mé vzvn ràé. Nazá:nbø̀ vlv́yrì yvng vlv́ykòng kv̀y vtaqtí waràé. Vlv́yrì krvmsì pvngkv̀y, mvdv̀mram wv́y tì nø yaq zv̀ng vlv́yrì luràé. Vlv́yrì lù pvng kv̀y nø nadv̀ng kv̀y yopén yong íya dáy latzv̀ng tìtú taq yvt ràè.Titú taq yvtbé nø tvmi kv̀y angpong nv́n dvgang ràè. Kántaq nanǿn klaq mvbvt kvri mvbvt, tvmi kv̀y dvgang mvbvt wa ràè. Vlv́y kánbø̀ nv́ynø, vciq zv̀ng komceq kv̀y kom zv̀ng vm lv́míè. Gvmv̀y lv̀y rvzì múng vmlv́m tiqpv̀n íè.
Mvsǿn gà dày- Svngnay Pungrvmsvr

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.